Podmienky používania

Podmienky používania a Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemecko platné pre online služby spoločnosti About You [verzia 1.1.2]

Obsah

A. Online služby spoločnosti ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemecko

B. Nakupovanie v obchodoch spoločnosti About You

C. Crowdshopping.sk

I. Registrácia

II. Vytvorenie, správa a ukončenie crowdshoppingovej kampane alebo účasť na crowdshoppingovej výzve

1. Crowdshoppingové kampane

2. Crowdshoppingové výzvy

III. Používanie kupónov na stránke aboutyou.sk

IV. Podmienky vyplatenia pri kampaniach

V. Oznámenia

D. Povinnosti tvorcu kampane

I. Vlastný obsah

II. Práva na používania obsahov tvorcu kampane

III. Používanie poukážok kampane tvorcom kampane

IV. Kontakt na spoločnosť About You

V. Komerčné autorské práva/duševné vlastníctvo

E. Všeobecné ustanovenia

I. Záruka na služby

II. Zodpovednosť spoločnosti About You za obsah používateľov a obsah tretích strán

III. Porušenia podmienok používania

IV. Záverečné ustanovenia

A. Online služby spoločnosti ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemecko (ďalej len: About You)

Spoločnosť About You je spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektronického obchodu, ktorá na rôznych webových stránkach prevádzku e-shopy (ďalej len: e-shopy) a online platformy (ďalej len: platformy). Okrem toho ponúka spoločnosť About You v rámci konkrétnych e-shopov a mimo nich ponúka používateľom (ďalej len: používateľ) rôzne služby (ďalej len: služby) v oblasti nakupovania online a produktového poradenstva.

Spoločnosť About You orientuje svoje služby, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, výhradne na súkromné využitie zo strany používateľ. Používanie informácií v rámci služieb poskytovaných spoločnosťou About You na komerčné účely je bez výslovného súhlasu spoločnosti About You zakázané.

Ilustrácie (napr. výrobkov) a informácie o službách spoločnosti About You nepredstavujú zákonom záväznú ponuku, ale sú nezáväzným online katalógom. Až pridaním výrobku do nákupného košíka príslušnej služby a kliknutím na tlačidlo „objednať teraz s povinnosťou platby“ alebo porovnateľným vyhlásením zo strany používateľa vzniká záväzná objednávka pre používateľa (ponuka) na tovar vložený do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia objednávky spoločnosťou About You nasleduje bezprostredne po odoslaní tejto objednávky a nie je prijatím objednávky. Spoločnosť About You je oprávnená prijímať objednávky prostredníctvom odoslania potvrdenia zákazky e-mailom alebo expedíciou tovaru do dvoch dní.

B. Nakupovanie v obchodoch spoločnosti About You

Používatelia majú možnosť nakupovať v e-shopoch spoločnosti About You. Pre nakupovanie v e-shope spoločnosti About You platia okrem týchto podmienok používania aj Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP) spoločnosti About You, ktoré je možné si prečítať, vytlačiť a/alebo uložiť tu ale aj na každom e-shope.

C. Crowdshopping.sk

Spoločnosť About You ponúka viac ako e-shopy s módou. Chcela by ponúknuť používateľom úplne nový zážitok z nakupovania, nové nápady, inšpirácie a informácie o témach, ktoré používateľov skutočné zaujímajú, a o ktoré sa môžu používatelia podeliť s niekým iným. Okrem toho by sme chceli podporovať nekomerčné projekty, napr. rôzne spolky. Na tento účel sme pripravili stránku crowdshopping.sk.

V ďalšom texte by sme chceli vysvetliť spôsob fungovania stránky crowdshopping.sk a pravidlá, ktoré na nej platia. Crowdshopping.sk je platforma pre spolky, nadácie alebo súkromné osoby (ďalej len: tvorcovia kampane), ktoré podporujú projekty (ďalej len: kampane) bez komerčného pozadia a chceli by na tieto projekty získať peniaze. Crowdshopping.sk nie je určený pre koncových zákazníkov, ktorí si chcú kúpiť výrobok prostredníctvom našich služieb, to je možné len cez naše e-shopy.

I. Registrácia

Aby ste mohli stránku crowdshopping.sk naplno využívať (napr. vytvárať kampane), je potrebné sa registrovať. Ako tvorca kampane sa zaväzujete, že budete účet na stránke crowdshopping.sk (ďalej len: účet) používať výhradne vy sami. K tomu patrí aj to, že používatelia sa bez oprávnenia nebudú registrovať a/alebo prihlasovať pod cudzími totožnosťami a/alebo nebudú používať údaje tretích strán. Na registráciu pre služby ponúka spoločnosť About You rôzne možnosti.

Tvorcovia kampane sa môžu registrovať znova alebo prihlásiť sa do už existujúceho účtu. V rámci registrácie musí tvorca kampane uviesť svoje meno a priezvisko, adresu a e-mailovú adresu, dostatočné bezpečné heslo a prípadne ďalšie informácie, ktoré budú v rámci procesu registrácie vyžiadané. Registrovaním na stránke crowdshopping.sk uzatvára tvorca kampane bezplatnú zmluvu o používaní platformy so spoločnosťou About You. Registráciou a používaním služby tvorca kampane vyhlasuje, že rozumie platnosť podmienok používania ako aj ustanovenia o ochrane osobných údajov, ktoré môže kedykoľvek nájsť na stránke crowdshopping.sk alebo si ich vytlačiť.

Tvorcovia kampane musia v každom prípade udržiavať v tajnosti svoje heslá a nesmú ich poskytnúť tretím stranám. Ani spoločnosť About You neposkytne toto heslo tretím stranám. Spoločnosť About You a/alebo jej zamestnanci nesmú od tvorcu kampane nikdy jeho heslo požadovať. Z bezpečnostných dôvodov a v rámci predchádzania zneužitia účtu by ste si mali zvoliť dostatočne silné heslo a v pravidelných intervaloch ho meniť. Za bezpečnosť prístupových údajov je zodpovedný samotný tvorca kampane.

II. Vytvorenie, správa a ukončenie crowdshoppingovej kampane alebo účasť na crowdshoppingovej výzve

1. Crowdshoppingové kampane

Na vytvorenie kampane je potrebné zadať názov kampane, krátky popis obsahu a cieľ kampane a nahrať fotky kampane. Ďalej je potrebné uviesť oprávnené osoby kampane ako aj výšku cieľovej sumy (ďalej len: finančný cieľ). Je určená minimálna suma 100,00 EUR a maximálna suma kampane vo výške 2 000,00 EUR. Po spustení kampane už nie je možné zmeniť finančný cieľ. Kampane môžu vytvárať výhradne súkromné osoby, nadácie a/alebo ideové oddelenia spolkov.

Ak je pre kampaň k dispozícii štartovací kód spoločnosti ABOUT YOU, získa kampaň jednorazovo kupón vo výške 50,00 EUR. Používanie štartovacieho kódu pre kampane s finančným cieľom nižším ako 500,00 EUR nie je možný.

Uvedenie Ďalších osobných údajov tvorcu kampane vo svojom účte je dobrovoľné a nie je podmienkou používania stránky crowdshopping.sk. Všetky informácie uvedené používateľom môžete doplniť a/alebo odstrániť prostredníctvom nášho servisného strediska.

Po vytvorení kampane sa zobrazí jej špecifický kód kupónu, ktorý môže tvorca kampane používať. Kampane a kupóny vytvorené pre kampane majú maximálnu splatnosť (platnosť) 1 rok od dátumu vytvorenia. Ak sa finančný cieľ po uplynutí jedného roka nepodarí dosiahnuť, strácajú kupóny svoju platnosť a kampaň sa automaticky ukončí.

Tvorcovia kampane môžu kampaň kedykoľvek a bez udania dôvodov zastaviť a/alebo deaktivovať. Tvorcovia kampane môžu kedykoľvek deaktivovať, prípadne vymazať účty, pokiaľ tomu na základe iných zmluvných a/alebo zákonných okolností nebránia žiadne dôvody. V prípade deaktivovania účtu sa tento zablokuje a ostatní ho už viac nemôžu vidieť.

Po uplynutí príslušných platných obchodných a daňovoprávnych povinnosti týkajúcich sa ukladania sa všetky informácie definitívne vymažú. Výnimku pri vymazaní tvorí obsah, ktorý tvorca kampane a/alebo tretia strana počas trvania kampane zaslali, exportovali alebo inak zdieľali na iných sociálnych sieťach a/alebo u tretích strán, napr. prostredníctvom funkcie zdieľania. Na ochranu tvorcu kampane proti neoprávnenému vymazaniu účtu treťou stranou má spoločnosť About You právo požadovať pri vymazaní určenie totožnosti, napr. odoslaním e-mailu, v ktorom musí používateľ konečné vymazanie potvrdiť.

2. Crowdshoppingová výzva

Na crowdshoppingových výzvach sa môžu zúčastňovať výhradne súkromné osoby, nadácie a/alebo ideové oddelenia spolkov. Crowdshoppingové výzvy majú stanovenú dobu trvania. Príslušný dátum začiatku a konca výzvy je uvedený v dolnej časti webovej stránky v počas procesu registrácie na výzvu. Crowdshoppingové výzvy nemajú žiadny pevne stanovený finančný cieľ. Maximálna suma vyplatenia na jednu kampaň, ktorá sa zúčastní na výzve, je 2 500 EUR, minimálna suma vyplatenia je 100 EUR na výzvu.

Každá kampaň, ktorá sa zúčastní na výzve, má možnosť dodatočne získať cenu vypísanú v rámci príslušnej výzvy. Podmienky získania ceny ako aj konkrétna cena sú uvedené v príslušnej výzve.

III. Používanie kupónov na stránke aboutyou.sk

Pre kupón platia tieto podmienky pre využitie kupónu:

Kupón predstavuje zľavu z hodnoty objednávky, ktorá je vždy uvedená na stránke s podrobnosťami kampane, a môže sa zadať do príslušného poľa pri dokončení objednávky na stránke aboutyou.sk. Platí minimálna hodnota objednávky 50€. Kupón platí na celý sortiment výrobkov, nie je prenosný, môže sa uplatniť len v kombinácii s objednávkou a je platný do dosiahnutia príslušného cieľa kampane, pokiaľ tvorca kampane kampaň predčasne neukončí a/alebo sa kampaň neskončí napr. z dôvodu porušenia pravidiel. Kupón platí maximálne jeden rok od dátumu vytvorenia príslušnej kampane, ktorý môžete nájsť na príslušne stránke kampane. Po zadaní kódu kupónu pri objednávaní sa suma kupónu automaticky odpočíta od výšky objednávky. V prípade úplného vrátanie tovaru hodnota kupónu prepadne. Pri čiastočne vrátenom tovare sa kupón zaráta. Vyplatenie, dodatočné zarátanie alebo spätné vyplatenie – aj výšok peňažného rozdielu – nie je možné. Kupón neplatí pre zamestnancov spoločnosti About You alebo partnerské spoločnosti. V prípade straty alebo krádeže kupónu neposkytne spoločnosť ABOUT YOU SE & Co. KG žiadnu náhradu. Nároky na pomernú alebo úplnú náhradu kupónu nevzniknú.

V určitých obdobiach trvania akcií si spoločnosť ABOUT YOU vyhradzuje právo deaktivovať kupón pre konkrétne trvania akcií. Použitie kupónu nie je v tomto prípade možné.

Za každý uplatnený kupón sa do kampaní spoločnosti About You po uplynutí lehoty na vrátenie tovaru v dĺžke 30 dní pripíše príslušná výška zľavy zo zostávajúcej hodnoty konkrétnej objednávky.

IV. Podmienky vyplatenia

1. Crowdshoppingové kampane

Ak sa počas trvania kampane podarí dosiahnuť finančný cieľ, bude o tom tvorca kampane informovaný. Vyplatenie kampane prebehne do 50 dní po tom, ako: (i) je dosiahnutý finančný cieľ kempane (ii) tvorca kampane uvedie údaje potrebné pre prevedenie platby (meno príjemcu platby, IBAN, BIC, daňové číslo príjemcu platby) (iii) je požiadané o vyplatenie kampane. Ak sa nepodarí cieľ kampane dosiahnuť počas trvania kampane, alebo ak tvorca kampane kampaň predčasne a trvalo ukončí a/alebo ju trvalo ukončí spoločnosť About You z dôvodu porušenia podmienok používania, nevzniká žiadny nárok na vyplatenie sumy.

Za uvedenie všetkých údajov je zodpovedný tvorca kampane, prípadne oprávnená osoba. Na základe časových úsekov pri vrátení tovaru, prípadne vyplatení sa môže stať, že uvedený finančný cieľ sa prekročí. Suma prekročenia finančného cieľa sa vyplatí do maximálnej výšky 500,00 EUR. Sumy presahujúce túto hodnotu prepadnú.

V prípade použitia štartovacieho kódu pri kampani je vyplatenie tejto sumy vo výške 50 EUR možné len vtedy, ak sa v kampani vyzbieralo minimálne 500 €.

2. Crowdshoppingové výzvy

Pokiaľ sa výzvy skončí a uplynie doba na vrátenie tovaru, bude o tom tvorca kampane informovaný. Suma dosiahnutého finančného cieľa bude vyplatená do 20 dní po tom, ako tvorca kampane uvedie údaje potrebné pre vyplatenia (príjemcu platby, IBAN, BIC, DIČ príjemcu platby).

V prípade zisku výzvy nasleduje mimoriadne upovedomenie účastníka o zisku. Zisk bude vyplatený do 20 dní po tom, ako tvorca kampane uvedie údaje potrebné pre vyplatenia (príjemcu platby, IBAN, BIC, DIČ príjemcu platby).

Ak tvorca kampane kampaň predčasne a trvalo ukončí a/alebo ju trvalo ukončí spoločnosť About You z dôvodu porušenia podmienok používania, nevzniká žiadny nárok na vyplatenie sumy. Kampaň bude v tomto prípade vylúčená aj z výzvy, takže nevznikne žiadny nárok na vyplatenie zisku.

V prípade použitia štartovacieho kódu pri kampani je vyplatenie tejto sumy vo výške 50 EUR možné len vtedy, ak sa v kampani vyzbieralo minimálne 500 €.

V. Oznámenia

Oznámenie odoslané spoločnosťou About You používateľom, ktorí ich prijatie odsúhlasili. To neplatí pre oznámenia, ktoré nám zákon povoľuje a/alebo, ktoré sme zo zákona a/alebo zmluvne (napr. informácie o účte) povinní posielať.

D. Povinnosti používateľa/tvorcu kampane

I. Vlastný obsah

Tvorcovia kampaní majú možnosť vytvárať na stránke crowdshopping.sk svoje vlastné obsahy (napr. texty, obrázky, ďalej len: obsahy). Tvorcovia kampaní sú sami zodpovední za svoje obsahy a takisto aj za všetky z toho vyplývajúce dôsledky, napr. používanie obsahov tretími stranami.

Tvorcovia kampaní sa zaväzujú, že pri používaní stránky crowdshopping.sk v rámci prípravy vlastného obsahu neporušia platné predpisy a možné zmluvné ustanovenia. Táto povinnosť zahŕňa okrem iného: zanedbanie porušenia práv tretej strany, najmä cudzích autorských práv, práv jednotlivcov, patentových práv a práv značiek ako aj iných práv; tvorca kampane sa ďalej zaväzuje dodržiavať platné trestné zákony a ustanovenia ochrany mladistvých a predchádzať rasistickým, mimoriadne poburujúcim, pornografickým alebo sexuálnym obsahom, takisto obsahom, ktoré ohrozujú mládež, extrémnym obsahom, obsahom oslavujúcim alebo zľahčujúcim násilie, oslavujúcim vojnu, obsahom, ktoré propagujú teroristické alebo extrémistické politické spolky, obsahom, ktoré nabádajú na trestný čin, vyjadreniam, ktoré porušujú dôstojnosť, obsahujú urážky alebo sú nevhodné pre maloletých alebo iným obsahom, ktoré môžu byť trestné.

Tvorca kampane ručí za to, aby ním poskytnutý obsah neporušoval práva tretích strán (napr. patenty, značky, autorské práva, práva jednotlivcov, práva na ochranu mena atď.) alebo neporušoval platné zákony.

II. Práva na používania obsahov tvorcu kampane

Tvorcovia kampane si vyhradzujú všetky práva na všetok obsah, ktorý sa prenesie alebo zverejní a/alebo zobrazí na stránke crowdshopping.sk. Prenesením, zverejnením a zobrazením obsahu na stránke spoločnosti About You poskytnú tvorcovia kampane, pokiaľ nie je dohodnuté inak, spoločnosti About You jednoduchú (nevýhradnú) časovo neobmedzenú, bezplatnú a prenosnú licenciu na používanie, šírenie, reprodukovanie, spracúvanie, prispôsobovanie, menenie, zverejňovanie, prenášanie, zobrazovanie a rozširovanie, ukladanie a archivovanie obsahu vo všetkých médiách a všetkými spôsobmi šírenia, ktoré sú momentálne známe alebo budú známe v budúcnosti. Vyššie uvedené uznanie práv sa pritom uskutoční technologicky neutrálne, zahŕňa tiež používanie obsahu nezávisle od druhu a spôsobu technického prenosu a/alebo sprostredkovania (najmä ale nielen prostredníctvom internetu, mobilných digitálnych služieb, telekomunikačných platforiem a služieb atď.).

III. Používanie poukážok kampane tvorcom kampane

Tvorca kampane je zodpovedný za používanie kupónov kampane. Zaväzuje sa, že pri používaní kupónu kampane neporuší platné právne predpisy ani tieto podmienky používania. Kupóny kampane nesmie jej tvorca zverejniť na verejne dostupných platformách pre kupóny a/alebo zľavy.

IV. Kontakt na spoločnosť About You

Upozornenia na údajné porušenia autorských práv a/alebo ostatné porušenia práv, ktoré spoločnosť About You zobrazí, táto skontroluje a vyšetrí.

Ak sú používatelia názoru, že obsah protiprávne porušuje ich vlastné práva alebo práva tretích strán, môže sa používateľ obrátiť na túto kontaktnú adresu, pričom musí uviesť svoju kontaktnú adresu ako aj presný popis obsahu porušujúceho zákon ako aj údajne porušené právo vrátane vysvetlenia, v ktorom vysvetlí, že vlastník práv alebo ním poverená osoba tento obsah neschválil a/alebo nie je zákonom povolený. V prípade porušenia autorských práv je okrem toho potrebný aj dôkaz o autorskom práve.

Spoločnosť About You si vyhradzuje právo odstrániť obsah, ktorý údajne porušuje zákon bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia.

Kontakt: info@crowdshopping.sk

V. Komerčné autorské práva/duševné vlastníctvo

Názov firmy, značky, logá, údaje, informácie, obrázky, videá, výsledky hľadania a texty ako aj ostatný obsah spoločnosti About You sú majú špeciálnu ochranu podľa autorského zákona a/alebo iných zákonov na ochranu duševného vlastníctva. Rozmnožovanie, rozširovanie a spracúvanie obsahu (úplného alebo čiastočného) je povolené len s výslovným súhlasom spoločnosti About You. Obsah, ktorý nepochádza od spoločnosti About You, je takisto chránený autorským právom podľa autorského zákona a/alebo iných zákonov na ochranu duševného vlastníctva v prospech príslušného vlastníka práv.

Používanie značiek spoločnosti About You v kampaniach je povolené len s výslovným a mimoriadnym písomným súhlasom spoločnosti About You.

E. Všeobecné ustanovenia

I. Záruka na služby

Spoločnosť About You neručí za žiadne priame, nepriame a mimoriadne straty a/alebo škody používateľov, ktoré vzniknú na základe používania služieb spoločnosti About You a sú spojené s poruchou komunikačných alebo elektrických vedení, výpadkami prevádzkovateľov mobilných rádiových spojení, vplyvmi škodlivých softvérov, nezákonných praktík tretích strán, ktoré chcú získať nepovolený prístup a/alebo vyradiť z prevádzky softvér a/alebo hardvér spoločnosti About You a neručí ani za prípady zásahu vyššej moci. Spoločnosť About You nie je v takých prípadoch povinná nahradiť prípadné straty účastníkov.

Spoločnosť About You ručí len za škody spôsobené jej vinou, ktoré budú mať za následok zranenie alebo poškodenie zdravia z dôvodu úmyselného alebo hrubo nedbanlivého konania spoločnosti About You spôsobené zákonným zástupcom spoločnosti About You alebo jej poverencom. Ďalej ručí spoločnosť About You len za mierne nedbanlivé porušenie povinností, ktorých plnenie vôbec umožňuje riadne vykonávanie služieb, a na ktorých dodržiavanie sa môže používateľ pravidelne spoľahnúť (hlavné povinnosti), a to len s obmedzením na predvídateľné škody typické pri zmluvách. Vyššie uvedené obmedzenie ručenia platí pre osobné ručenie zákonných zástupcov a poverencov spoločnosti About You.

Ručenie podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zostáva nedotknuté.

Spoločnosť About You si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať, vymazávať a/alebo zastaviť časti služieb, služby spoločne a/alebo jednotlivé funkcie a/alebo celú ponuku služieb bez samostatného upozornenia, napr. v rámci uplatnenia rozsudku súdu a/alebo úradného rozhodnutia; v prípade zmien zákona; aby tak vylúčila bezpečnostné medzery alebo ponuku rozšírila. Pokiaľ nie je zmena, doplnenie, vymazanie a/alebo zastavenie služby pre používateľa prijateľné, platí zodpovedajúco článok IV. 1.

II. Zodpovednosť spoločnosti About You za obsah používateľov a obsah tretích strán

Vlastný obsah tvorcov kampaní môže obsahovať subjektívne zobrazenia, skutočnosti, názory a hodnotenia, za ktoré je zodpovedný príslušný tvorca kampane. Obsah tvorcov kampaní spoločnosť About You pred zverejnením nekontroluje a/alebo nemonitoruje, takýto obsah tvorcov kampaní nie je vlastným obsahom spoločnosti About You. Spoločnosť About You nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah. údaje a/alebo informácie poskytnuté tvorcami kampaní. To isté platí aj pre obsahy s odkazmi na externé internetové stránky. Spoločnosť About You nezabezpečí obsahovú správnosť obsahu používateľa ani obsahu tretích strán. Ak by spoločnosť About You získala vedomosť o obsahu akéhokoľvek druhu, ktorý je nezákonný a/alebo porušuje tieto ustanovenia používania, vyhradzuje si spoločnosť About You právo takýto obsah bezodkladne zablokovať a/alebo vymazať aj bez predchádzajúceho informovania tvorcu kampane.

III. Porušenia podmienok používania

V prípade porušenia týchto podmienok používania si spoločnosť About You vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo zablokovať a/alebo vymazať účet tvorcu kampane, vrátane príslušného obsahu, ako aj dočasne a/alebo trvalo deaktivovať a/alebo nezverejniť kampane.

IV. Záverečné ustanovenia

Zmeny podmienok používania

Spoločnosť About You si vyhradzuje právo na občasné aktualizovanie týchto podmienok používania. Používatelia budú o zmene vždy včas a vhodným spôsobom informovaní (napr. e-mailom, oznámením typu push, oznámením v účte). Použitie služby závisí od platného znenia podmienok používania. Ak používatelia do 6 týždňov po oznámení nevyjadria žiadne námietky, považujú sa podmienky použitia za platné. Ak sa služba používa ďalej aj po uplatnení zmien, znamená to vyjadrenie súhlasu používateľov so zmenenými podmienkami používania.

Uplatniteľné právo

Platia zákony Spolkovej republiky Nemecko pri vylúčení obchodného práva OSN (CISG). To neplatí, pokiaľ vynútené opatrenia práva štátu, v ktorom má používateľ (spotrebiteľ) som zvyčajný pobyt, znamenajú odopretie poskytnutej ochrany.

Salvátorská klauzula

Pokiaľ sú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania neplatná a/alebo stratia svoju platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatného nariadenia sa uplatnia buď zákonom stanovené predpisy alebo, pri neexistencii takýchto predpisov, nariadenie, ktoré by zmluvné strany v dobrej viere pripustili, ak by im bola známa neplatnosť príslušného dotknutého nariadenia.

Stránku crowdshopping.sk ponúka a prevádzkuje spoločnosť ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemeko.

Verzia: Máj 2022