Informácie o ochrane údajov

spoločnosti About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (stav: december 2023).

V nasledujúcich informáciách o ochrane údajov vás informujeme o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (ďalej len „ABOUT YOU“ a/alebo „prevádzkovateľ“ o spracúvaní osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“) a spolkovým zákonom o ochrane údajov („BDSG“). Naše informácie o ochrane údajov sa vzťahujú na tieto webové stránky, aplikácie a iné služby (ďalej uvádzané ako „Služby“): www.crowdshopping.sk.

Pozorne si prečítajte naše informácie o ochrane údajov. Keď máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k našim informáciám o ochrane údajov, kontaktujte nás na info@crowdshopping.sk.

Obsah

Kliknutím na zodpovedajúce nadpisy kapitol môžete ľahko prejsť priamo do časti, ktorá vás zaujíma.

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Tieto informácie o ochrane údajov sa vzťahujú na spracúvanie údajov zo strany spoločnosti

About You SE & Co. KG,
Domstraße 10, 20095 Hamburg
Telefón: 0800 008 118
E-mail: info@crowdshopping.sk

ktorú zastupuje: ABOUT YOU Verwaltungs SE, ktorú zastupujú členovia predstavenstva Tarek Müller, Hannes Wiese a Sebastian Betz.
Predseda dozornej rady: Sebastian Klauke

Webová stránka: www.aboutyou.de

pre nasledujúce služby: www.crowdshopping.sk

2. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa môžete kontaktovať na

About You SE & Co. KG
do rúk Sebastian Herting – kancelária pre ochranu údajov
Domstraße 10
20095 Hamburg, Nemecko

E-mail: ochranadat@aboutyou.sk

.

3. Účely spracúvania údajov, právne základy a oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany a kategórie príjemcov

3.1. Prístup na naše webové stránky/aplikácie

3.1.1. Prihlasovacie súbory

Pri každom prístupe k službám sa informácie odosielajú na server našej služby prostredníctvom zodpovedajúceho internetového prehliadača vášho koncového zariadenia a dočasne sa ukladajú do súborov protokolov, takzvaných prihlasovacích súborov. Záznamy údajov, ktoré sú uložené v súboroch protokolov, obsahujú nasledujúce údaje: Dátum a čas prístupu, názov navštívenej stránky, IP adresa žiadajúceho zariadenia, typ zariadenia, cfRayId, URL odkazu (pôvodná URL, z ktorej ste prišli na našu službu), množstvo prenesených údajov, čas načítania, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača, ako aj názov poskytovateľa prístupu na internet. Súbory protokolov spracovávame, aby sme mohli spoľahlivo a bezpečne poskytovať naše služby.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje (napr. IP adresu), právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva zo

 • zabezpečenia bezproblémového pripojenia,
 • zabezpečenia pohodlného používania našich služieb,
 • analýzy bezpečnosti a stability systému.

Z týchto informácií nie je možné vyvodzovať žiadne priame závery o vašej totožnosti a ani to nebudeme robiť. Informácie sa ukladajú a automaticky sa vymažú po dosiahnutí vyššie uvedených účelov. Štandardné lehoty na vymazanie sú založené na kritériu nevyhnutnosti.

Pokiaľ používame súbory cookie alebo podobné technológie v súvislosti s vyššie uvedeným spracúvaním súborov protokolov, je to absolútne nevyhnutné na poskytovanie vami požadovaných služieb. Tieto súbory cookie môžeme používať bez vášho súhlasu na základe § 25 ods. 2 č. 2 zákona o ochrane údajov a súkromia v telekomunikáciách a telemédiách („TTDSG“).

3.1.2. Súbory cookie a sledovanie

Všeobecné informácie

My a naši partneri používame v našich službách súbory cookie alebo podobné technológie (spoločne označované aj ako „súbory cookie“). Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa môžu uložiť do vášho koncového zariadenia (notebook, tablet, smartfón atď.), keď navštívite a/alebo používate naše služby. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia a neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. Do súboru cookie sa ukladajú informácie, ktoré v každom prípade vyplývajú z konkrétneho použitého koncového zariadenia. To však neznamená, že sme priamo informovaní o vašej identite a/alebo môžeme vyvodiť závery o vašej osobe.

Niektoré z použitých súborov cookie sa po skončení relácie prehliadača opäť vymažú (tzv. súbory cookie relácie). Takéto súbory cookie môžeme používať napr. na zlepšenie bezpečnosti našich služieb, napríklad na zabránenie útokom botov.

Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať vaše koncové zariadenie pri vašej ďalšej návšteve (tzv. trvalé alebo krížové súbory cookie). Tieto súbory cookie sa používajú napríklad na zobrazovanie personalizovaných reklám a obsahu v našich službách.

Súhlas s používaním súborov cookie

Väčšinu súborov cookie používame na základe vášho súhlasu. O tento súhlas vás žiadame v našej platforme Consent Management („CMP“ a/alebo „Centrum preferencií“). Je tam popísaná ako „Ukladanie a/alebo načítanie informácií vo vašom koncovom zariadení“. Keď udelíte súhlas, ide o právny základ pre používanie súborov cookie (§ 25 ods. 1 TTDSG v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Rozhodnutie, ktoré v tejto súvislosti urobíte, či si želáte udeliť súhlas, ukladáme, aby sme ho mohli zodpovedajúcim spôsobom realizovať. Výnimka z tejto požiadavky na súhlas sa vzťahuje len na súbory cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na poskytovanie služby, ktorú ste si výslovne vyžiadali. Tieto súbory cookie môžeme používať bez vášho súhlasu na základe § 25 ods. 2 č. 2 TTDSG.

Súhlas so spracovaním vašich údajov na základe súborov cookie

V našom CMP vás tiež v prípade potreby žiadame o súhlas so spracúvaním vašich údajov na základe týchto súborov cookie. Žiadame o súhlas nielen pre nás, ale aj pre spracovanie týchto údajov našimi partnermi.

V našom CMP nájdete najmä podrobné informácie o účeloch, na ktoré chceme my a naši partneri spracúvať vaše údaje na základe vášho súhlasu, ako aj zoznam našich partnerov s ďalšími informáciami o spracúvaní údajov, ktoré chcú vykonávať na základe vášho súhlasu.

Rozhodnutie, ktoré urobíte v CMP o tom, či alebo v akom rozsahu chcete udeliť súhlas so spracúvaním vašich údajov na základe súborov cookie, ukladáme pod takzvaným Consent-ID (napr. d13b5c50-6x7a-4d7b-9962-3846c8abba), ktoré nájdete aj na konci našich informácií o ochrane údajov, aby sa mohlo zodpovedajúcim spôsobom realizovať. Tento pseudonymný Consent-ID sa generuje individuálne pre vás ako používateľa webovej stránky, aby bolo možné poskytnúť právny dôkaz o nastaveniach, ktoré ste vykonali v našom CMP a o súhlasoch, ktoré ste v ňom udelili/odvolali, s uvedením času (dátum, čas). Consent-ID môžete kedykoľvek otvoriť v našom CMP v časti „Nastavenia“.

Právnym základom pre akékoľvek spracúvanie údajov, ku ktorému dochádza v tejto súvislosti, je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem spracúvať vaše rozhodnutie udeliť súhlas, aby sme sa vás nemuseli pri každom prístupe k našim službám pýtať, či si želáte udeliť súhlas.

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracúvaním vašich údajov, právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Oznámenie k právu na odvolanie

Svoj(e) súhlas(y) môžete kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že zmeníte svoje nastavenia v našom CMP zozname partnerov a kliknete na „Potvrdiť výber“ alebo kliknete na „Odmietnuť všetky“. Naše CMP nájdete vždy aj v spodnej časti stránky pod odkazom „Centrum preferencií (Consentmanagement)“. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu (súhlasov) do odvolania.

3.2. Uzatvorenie, plnenie a/alebo ukončenie zmluvy

3.2.1. Spracúvanie údajov po uzatvorení zmluvy

Keď sa zaregistrujete v niektorej z našich služieb a/alebo s nami uzatvoríte ďalšiu zmluvu (napr. si u nás zakúpite produkt), spracúvame údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie, plnenie a/alebo ukončenie zmluvy. K nim patria:

 • Oslovenie
 • Meno, priezvisko
 • Fakturačná a dodacia adresa
 • E-mailová adresa
 • Fakturačné a platobné údaje

Právnym základom je článok 6 písm. b) GDPR, t. j. informácie nám poskytujete na základe zodpovedajúceho zmluvného vzťahu (napr. správa zákazníckeho/používateľského účtu, spracovanie kúpnej zmluvy) medzi vami a nami. Vašu e-mailovú adresu sme povinní spracovať aj v prípade nákupu prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií z dôvodu zákonných požiadaviek občianskeho zákonníka („OZ“) na zaslanie elektronického potvrdenia objednávky (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Údaje, ktoré boli zhromaždené na účely spracovania zmluvy – pokiaľ ich nepoužívame na vlastné marketingové účely – uchovávame počas trvania zodpovedajúcej zmluvy a až do uplynutia stanovených zákonných alebo možných zmluvných práv na záruku a garanciu a platných premlčacích lehôt. Po uplynutí tejto lehoty budeme uchovávať informácie o zmluvnom vzťahu, ktoré sú vyžadované podľa obchodných a daňových právnych predpisov, a to počas lehoty, ktorú stanovuje zákon. Počas tejto lehoty sa údaje opätovne spracúvajú výlučne v prípade kontroly zo strany daňových orgánov. Ďalšie informácie nájdete v ods. 6. Právnym základom tohto ďalšieho spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právnych nárokov.

Na spracovanie kúpnej zmluvy prostredníctvom našich služieb je potrebné aj nasledujúce spracovanie údajov:

Platobné údaje sa odovzdávajú poskytovateľom platobných služieb, ktorých sme poverili spracovaním platby (platieb).

3.2.2. Používanie údajov na účely prevencie podvodov

Informácie o kampani (napr. kódy voucherov a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete) možno použiť na kontrolu, či sa kódy voucherov používajú netypicky (napr. či má kód crowdshoppingového voucheru mimoriadne vysoké príjmy alebo objednávky). Na vykonaní takejto kontroly máme v zásade oprávnený záujem. Právnym základom tohto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.3. Spracúvanie údajov na marketingové účely

Novinky

V rámci našich služieb vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber našich noviniek. Aby sme sa uistili, že pri zadávaní e-mailovej adresy nedošlo k chybe, používame tzv. postup dvojitého prihlásenia (postup DOI): Po zadaní vašej e-mailovej adresy do registračného poľa a udelení súhlasu so zasielaním našich noviniek vám na zadanú e-mailovú adresu pošleme potvrdzujúci odkaz. Až po kliknutí na tento potvrdzujúci odkaz bude vaša e-mailová adresa pridaná do nášho zoznamu adresátov na zasielanie našich noviniek. Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.

Oznámenie k právu na odvolanie
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti zaslaním správy na adresu info@crowdshopping.sk alebo použitím možnosti odhlásenia na konci každej správy s novinkami.


3.4. Personalizovaný používateľský zážitok

 My a naši partneri vám chceme ponúknuť čo najosobnejší používateľský zážitok z našich služieb. V našom CMP vás preto prosíme o súhlas s nasledujúcimi účelmi spracúvania, ktoré sú uvedené v ods. 3.4.1 až 3.4.4. Právnym základom pre spracúvanie údajov, ktoré sú uvedené v týchto odsekoch, je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ďalej spracúvame vaše údaje, aby sme mohli bezpečne a spoľahlivo poskytovať naše služby vo vami požadovanej forme. Podrobnejšie informácie nájdete v ods. 3.4.5. Právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na bezpečnom a spoľahlivom poskytovaní našich služieb a na poskytovaní služieb, ktoré ste si výslovne vyžiadali (napr. funkcia nákupného košíka).

3.4.1. Identifikácia na stránkach tretích strán

Pri niektorých službách musíme byť schopní priradiť používateľov k našim vlastným stránkam alebo stránkam tretích strán, napr. aby sme vám mohli zobrazovať reklamy na naše produkty na stránkach tretích strán. Na tento účel my alebo naši partneri prideľujeme pseudonymizovaný identifikátor (ID). Ďalej vás môžeme my a naši partneri priradiť k stránkam tretích strán pomocou vašej pseudonymizovanej e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla.

V zozname partnerov môžete zistiť, ktoré informácie chceme my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na základe vášho súhlasu.

Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.

3.4.2. Personalizované reklamy a obsah

Aby sme vám mohli ponúknuť plnohodnotný zážitok ABOUT YOU, používame my a naši partneri s vaším súhlasom určité informácie (napr. informácie o prehliadači, trase kliknutia, dátume a čase návštevy, geografickej polohe, IP adrese, údajoch o používaní, navštívených webových stránkach), aby sme vám mohli v našom online obchode a na stránkach tretích strán zobrazovať prispôsobené reklamy a obsah, ktoré môžu byť založené napríklad na vašich preferenciách alebo nedávno zobrazených produktoch.

V zozname partnerov môžete zistiť, ktoré informácie chceme my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na základe vášho súhlasu.

Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.

3.4.3. Prieskum trhu

S vaším súhlasom používame my a naši partneri určité informácie o interakcii s obsahom a reklamami v našom online obchode a na stránkach tretích strán, aby sme lepšie pochopili, ako ich prijímajú naši používatelia. Na tento účel kombinujeme súbory údajov (napríklad profily používateľov, štatistické údaje, údaje z prieskumu trhu a analýzy), ktoré poskytujú informácie o tom, ako vy a ostatní používatelia interagujete s obsahom a reklamami. Tieto informácie môžeme použiť na zistenie spoločných charakteristík, napr. na určenie toho, ktorý obsah je relevantný pre ktoré cieľové skupiny.

V zozname partnerov môžete zistiť, ktoré informácie chceme my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na základe vášho súhlasu.

Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.

3.4.4. Vývoj produktu

S vaším súhlasom používame my a naši partneri informácie o vašich aktivitách v našom online obchode a na stránkach tretích strán (napr. vaša interakcia s reklamami alebo obsahom), pretože nám to pomáha zlepšovať naše produkty a služby a vyvíjať nové produkty a služby na základe interakcií s používateľmi, typu cieľovej skupiny atď. Tento účel nezahŕňa vývoj alebo zlepšovanie profilov a identifikátorov používateľov.

V zozname partnerov môžete zistiť, ktoré informácie chceme my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na základe vášho súhlasu.

Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.

3.4.5. Performance

Aby sme mohli bezpečne a spoľahlivo poskytovať náš online obchod, potrebujeme určité informácie. Na tento účel monitorujeme a predchádzame neobvyklým a potenciálne podvodným aktivitám (napr. v súvislosti s reklamou, klikaním na reklamu prostredníctvom botov) a zabezpečujeme správne a bezpečné fungovanie systémov a procesov. Tieto informácie sa môžu použiť aj na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré môžete mať vy alebo my s poskytovaním obsahu a reklám alebo s vašou interakciou s nimi. Ďalej potrebujeme určité informácie, aby sme vám mohli poskytnúť náš online obchod vo forme, ktorú požadujete, napr. si pamätáme, ktoré produkty ste vložili do nákupného košíka alebo pridali do zoznamu želaní.

Ktoré informácie chcete my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na tento účely, nájdete v zozname partnerov.

Právnym základom tohto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Máme oprávnený záujem na bezpečnom a spoľahlivom poskytovaní našich služieb a na poskytovaní služieb, ktoré ste si výslovne vyžiadali (napr. funkcia nákupného košíka).

3.5. Ako nás kontaktovať

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom, telefonicky, cez čet alebo poštou. Keď nás kontaktujete, osobné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti dobrovoľne poskytnete, používame výlučne na účely kontaktovania vás a spracovania vašej žiadosti.

Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b), čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem odpovedať na žiadosti našich používateľov, ktoré sú všeobecnej povahy a priamo nesúvisia so zmluvným vzťahom.

3.6. Obsah používateľa

Máte možnosť publikovať svoj vlastný obsah na rôznych miestach. (napr. obrázok kampane, popis kampane, komentáre atď.). Ak zverejníte vlastný obsah, spracúvame osobné údaje, ktoré dobrovoľne uvediete v súvislosti s príslušným obsahom.

Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

3.7. Sociálne médiá

Do našich služieb integrujeme funkčné a obsahové prvky (tiež "funkciu zdieľania") pre sociálne siete Facebook a Instagram, ktoré prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Írsko ("Meta") a WhatsApp, ktorú prevádzkuje spoločnosť WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ("WhatsApp") a X, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter International Unlimited CompanyOne Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko ("Twitter"). Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty a tlačidlá z crowdshopping.sk, pomocou ktorých môžu používatelia zdieľať obsah z našich služieb v rámci sociálnych sietí.

Tlačidlo je hypertextový odkaz. Keď sa tlačidlo zobrazí v našich službách, prevádzkovateľovi služieb WhatsApp, Meta alebo Twitter sa neodovzdávajú žiadne osobné údaje.

Keď sa použije funkcia zdieľania, poskytovatelia dostanú informáciu, že používateľ navštívil príslušnú stránku služby. Ak je používateľ prihlásený, návšteva môže byť priradená k používateľskému účtu. Ak používatelia interagujú s tlačidlami, napríklad kliknutím na tlačidlo zdieľania alebo odoslaním komentára, príslušné informácie sa prenášajú priamo z prehliadača do služby Meta, Twitter alebo WhatsApp a ukladajú sa tam. Ak používateľ nie je členom siete Facebook, X alebo WhatsApp, poskytovateľ má stále možnosť uložiť jeho IP adresu.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov poskytovateľom sociálnej siete nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa:

Ak nechcete, aby sociálne siete takto spracúvali vaše údaje, nemali by ste aktivovať funkciu zdieľania.

Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Máme oprávnený záujem poskytnúť našim používateľom možnosť zdieľať obsah z našich služieb na sociálnych sieťach na ich žiadosť.

4. Žiadna povinnosť poskytovať údaje

V zásade nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Využívanie niektorých oblastí našich služieb však môže vyžadovať poskytnutie osobných údajov, najmä pri nákupe tovaru a vytváraní kampane. Keď nám nechcete poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na tento účel, nebudete môcť využívať zodpovedajúce oblasti služieb.

5. Príjemcovia osobných údajov

5.1. Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše údaje sprístupníme tretím stranám mimo spoločnosti ABOUT YOU len vtedy, keď je to právne povolené (napr. preto, že my alebo tretia strana máme oprávnený záujem na ich poskytnutí, máme zákonnú povinnosť ich sprístupniť alebo na základe vášho súhlasu).

Okrem tretích strán, ktoré sú uvedené v našich informáciách o ochrane údajov a v našom CMP, môžeme poskytnúť osobné údaje tretej strane najmä vtedy,

 • keď sme k tomu povinní na základe zákonných požiadaviek alebo vykonateľného úradného alebo súdneho príkazu v jednotlivých prípadoch (voči úradom);
 • v súvislosti so súdnymi spormi (voči súdom alebo našim právnikom) alebo prevádzkovými kontrolami (voči audítorom);
 • keď spolupracujeme s daňovými poradcami;
 • v súvislosti s možnými trestnými činmi zodpovedajúcim vyšetrovacím orgánom;
 • v prípade predaja podniku (voči kupujúcemu).

Keď vaše údaje odovzdávame tretím stranám na základe vášho súhlasu, pri získaní súhlasu je možné poskytnúť aj vysvetlenie.

5.2. Postúpenie sprostredkovateľom

V niektorých oblastiach spracovania vašich údajov využívame tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v našom mene a na základe našich pokynov, pričom za spracúvanie údajov sme naďalej zodpovední my. Sprostredkovatelia nepoužívajú údaje na vlastné účely, ale vykonávajú ich spracúvanie výlučne pre prevádzkovateľa.

Pokiaľ sprostredkovatelia nie sú uvedení v týchto informáciách o ochrane údajov, ide najmä o tieto kategórie spracovateľov:

 • Poskytovateľ IT služieb (zasielanie e-mailov a noviniek),
 • Call centrum (odpovedanie na otázky zákazníkov)

6. Lehota uchovávania a vymazanie údajov

Spoločnosť ABOUT YOU uchováva osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto informáciách o ochrane údajov, najmä na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj na iné účely, keď a pokiaľ je ďalšie uchovávanie na určité účely povolené zákonom.

Keď zrušíte svoj zákaznícky účet/používateľský účet, vymažeme všetky uložené osobné údaje. Keď úplné vymazanie nie je možné alebo sa nevyžaduje zo zákonných dôvodov, tieto informácie zablokujeme. K blokovaniu dochádza napríklad vtedy, keď sa uplatňujú povinnosti uchovávania podľa obchodných alebo daňových právnych predpisov, napríklad podľa obchodného zákonníka (OZ) a daňového poriadku (DP). Tieto informácie sme povinní uchovávať až desať rokov na účely daňových kontrol a auditov. Aj keď sa na nás nevzťahuje žiadna zákonná povinnosť uchovávania, v určitých, zákonom povolených prípadoch môžeme upustiť od okamžitého vymazania. Platí to napríklad vtedy, keď zodpovedajúce informácie môžu byť ešte potrebné na ďalšie spracovanie zmluvy alebo na právne stíhanie či obhajobu (napr. v prípade sťažností). Relevantným kritériom pre trvanie blokovania sú potom zodpovedajúce zákonné premlčacie lehoty, po uplynutí ktorých potom informácie vymažeme.

7. Príjemcovia mimo EHP

Osobné údaje poskytujeme aj tretím stranám alebo sprostredkovateľom so sídlom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). V takom prípade zabezpečíme, aby príjemca mal buď primeranú úroveň ochrany údajov, alebo aby mal váš výslovný súhlas pred prenosom údajov.

Primeraná úroveň ochrany údajov existuje napríklad vtedy, keď Európska komisia prijala pre zodpovedajúcu krajinu tzv. rozhodnutie o primeranosti (článok 45 GDPR). Európska komisia rozhodla, že v USA existuje primeraná úroveň ochrany údajov, keď je príjemca údajov účastníkom EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) a má na to platné osvedčenie. Keďže príjemcovia vašich osobných údajov sa nachádzajú v USA a sú zapojení do DPF, spoliehame sa na toto rozhodnutie o primeranosti (článok 45 GDPR).

Prípadne zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany údajov tým, že sa s príjemcami dohodneme na tzv. štandardných zmluvných doložkách EÚ Európskej komisie (článok 46 GDPR). V takom prípade vykonáme takzvané Transfer Impact Assessments a v prípade potreby sa s príjemcom dohodneme na dodatočných ochranných opatreniach alebo ich zavedieme. Konkrétne sa dohodneme na module 1 štandardných zmluvných doložiek EÚ s príjemcami, ktorí sú (nezávislými) prevádzkovateľmi, a na module 2 štandardných zmluvných doložiek EÚ s príjemcami, ktorí pôsobia ako naši sprostredkovatelia.

Ide o tretie strany alebo sprostredkovateľov v týchto krajinách: USA (v tejto súvislosti sa spoliehame na DPF“), UK (v tejto súvislosti sa spoliehame na tu uložené rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie“). Kópiu osobitne dohodnutých predpisov na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov môžete získať od nás. V tejto súvislosti sa obráťte a info@crowdshopping.sk alebo na kontaktné informácie, ktoré sú uvedené v odseku 2.

8. Vaše práva

8.1. Prehľad

Okrem práva odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám udelili, máte nasledujúce ďalšie práva, keď sú splnené zodpovedajúce zákonné požiadavky:

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme (článok 15 GDPR), najmä môžete požiadať o informácie o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanej lehote uchovávania, pôvode vašich údajov, keď neboli získané priamo od vás;
 • právo na opravu nepresných alebo doplnenie neúplných údajov (článok 16 GDPR),
 • právo na vymazanie vašich údajov, ktoré ukladáme (čl. 17 GDPR), za predpokladu, že sú splnené zodpovedajúce požiadavky a najmä, že nemáme dodržiavať žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania alebo iné zákonné povinnosti alebo práva na ďalšie uchovávanie,
 • právo obmedziť spracúvanie vašich údajov (čl. 18 GDPR), keď spochybňujete správnosť údajov (na obdobie, ktoré nám umožní overiť správnosť osobných údajov); spracúvanie je nezákonné, ale vy nesúhlasíte s vymazaním údajov; údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR (až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi),
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, t. j. právo v prípade spracúvania na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo na účely plnenia zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ktoré sa vykonáva automatizovanými postupmi, získať údaje, ktoré o vás uchovávame, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi (pokiaľ je to technicky možné),

Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť na info@crowdshopping.sk .

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Môžete sa obrátiť najmä na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo na sídlo našej spoločnosti.

8.2. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na reklamné účely („právo namietať proti spracúvaniu reklamné účely”).

Ďalej máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Vaše údaje potom prestaneme spracúvať, pokiaľ v súlade so zákonnými požiadavkami nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi právami, alebo keď spracúvanie neslúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať si môžete uplatniť na info@crowdshopping.sk.

8.3. Právo na odvolanie

Keď spracúvame údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu (súhlasov) do odvolania.

Právo na odvolanie si môžete uplatniť na info@crowdshopping.sk.

Svoj súhlas s používaním súborov cookie alebo so spracúvaním vašich osobných údajov na ich základe môžete kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať zmenou nastavení v našom CMP zozname partnerov a kliknutím na „Potvrdiť moje volby“ alebo kliknutím na „Zamietnut všetky“. Naše CMP nájdete vždy aj v spodnej časti stránky pod odkazom „Centrum preferencií (správa súhlasov)“.

Consent-ID:

 

Stiahnuť informácie o ochrane údajov vo formáte PDF

Tlač informácií o ochrane údajov

Stiahnuť PDF-Reader